Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Gallwitzné Czank Kornélia Anna E.V. (székhelye: 1165 Budapest, Orsika tér 11. adószáma: 67879603-1-42,), mint a www.corneliecg.hu honlap elektronikus könyvesbolt szolgáltatásának üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató) és a www.corneliecg.hu által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.corneliecg.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus könyvesbolton (a továbbiakban: www.corneliecg.hu Online Könyvesbolt) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

www.corneliecg.hu Online Könyvesboltban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-fel mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.

1.2. A www.corneliecg.hu Online Könyvesboltban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A www.corneliecg.hu Online Könyvesbolt szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben van lehetőség. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. Erre való tekintettel a személyesen, történő átvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek. A Felek között az áru megvásárlásával létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt, illetve az abban foglalt adatokat az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint őrzi.

1.5. Ügyfélszolgálat:

E-mail: info@corneliecg.hu

 1. Megrendelés

2.1. Az oldalon található Megrendelés menüpont/gomb alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a megrendelésre.

 

RENDELÉS:

Az online könyváruházban érvényes rendelés leadásának módja:

 1. Helyezze a terméke(ke)t kosárba
 2. A kosár tartalmának rendezése
 3. Szállítási mód kiválasztása
 4. Számlázási és szállítási adatok kitöltése
 5. Fizetési mód kiválasztása
 6. Megrendelés elküldése

A rendelés nem kötött regisztrációhoz.

Rendeléshez szükséges adatok:

 • Vásárló neve
 • Egyedi és érvényes e-mail cím
 • Élő és érvényes magyarországi vezetékes és/vagy mobiltelefonszám
 • Számlázási cím, melyekre cégünk a számlát kiállítja
 • Szállítási cím, amennyiben különbözik a számlázási címtől

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az ügyfélszolgálati e-mail címen van lehetőség.

2.3. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét árucikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni. Ha az Ügyfélnek a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.

Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

2.4. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

2.5. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os vagy 1 Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

2.6. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.7. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.8. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni.

Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

 1. Szállítási és fizetési feltételek

3.1. A Szolgáltató a megrendelt árut igény szerint házhoz szállítja. A házhozszállítás díja a csomag méretétől, súlyától és a szállítás módjától változhat, ezt vásárlás közben jól láthatóan feltüntetjük. A megrendelések esetén a szállítási díjat az Ügyfél viseli, a szállítási díj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre.

A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

3.2. A szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik.

3.3. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, kérjük még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével dokumentáljon.

3.4. A megrendelt terméket az Ügyfél – előzetes jelzés alapján – személyesen is átveheti Szolgáltatóval egyeztetett helyszíneken.

3.5. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

 1. Elállás joga, módja, következményei

4.1. Amennyiben Ügyfél a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 napon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet rendelkezik. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia Szolgáltató átvevő pontjának címére (3.4.). A Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. A termék visszajuttatásáról az Ügyfélnek kell gondoskodnia. Elállás esetén a Szolgáltató követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

4.2. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszautalja az Ügyfél részére.

 1. Garancia, szavatosság

5.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. 72 órás cseregaranciával élhet a vásárló, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a csere költsége a vevőt terheli.

 1. Egyebek

6.1. A www.corneliecg.hu Online Könyvesbolt információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

6.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

6.3. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/ közreműködőjeként jár el. Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul adatainak a szerződés teljesítése során harmadik fél részére történő átadásához. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

6.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

6.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket peren kívüli tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben peren kívül nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

6.6. Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy internetes áruházunkban csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgálunk ki.

6.7. Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Budapest, 2016. május 23.

Letöltés

Pin It on Pinterest

Share This